راه طی شده؛ یک مستند پرحاشیه درباره مهندس بازرگان

در این فیلم نکته تازه‌ای نیست. کارگردان همان اتهامات قدیمی وبیات را بار دیگر بر سفره می‌چیند، اما اینبار نکته‌ای تازه بدان می‌افزاید: آموزگار بازرگان در دارالفنون یعنی سید ابوالحسن خان فروغی فراماسون بوده است! او شیفتگی به غرب را در بازرگان تقویت می‌کند و هموست که با گرایش به علم تجربی بذر انحرافی را در ضمیر شاگردش می‌کارد تا روزی منافقین از خوشه‌های آن سر بر کنند!