تاکید دژپسند بر بهره گیری از ظرفیتها و مولفه های آمایش سرزمینی در جذب سرمایه گذاری خارجی

یکی از معیارهای انتخاب مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها، برنامه های آنان برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی و از طرف دیگر شاخص ارزیابی مدیران، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی است.