نه برایشان دلسوزی کنید، نه به آنها بخندید

به گزارش  صحن نیوز به نقل از ایسنا، احسان محمدی در عصر ایران نوشت: ااممررووزز ررووزز للککننتت ززبباان اسستت.ببهه آآننههاا ااححتترراامم ببگگذذااررییم. ۱- امروز روز…