رشد قیمت نفت اثر تحریم نفتی علیه ایران را خنثی کرد

با وجود افت 150هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران در ماه سپتامبر، به‌دلیل رشد قیمت جهانی نفت درآمد نفتی ایران در این ماه نسبت به ماه قبل از آن تغییر معناداری نداشته است.