پروانه های ساختمانی صادر شده در تهران 34 درصد رشد کرد+جدول

بررسی گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد، در بهار امسال 32 هزار پروانه جدید ساختمانی در مناطق شهری کشور صادر شده است که سهم شهر تهران حدود 3هزار پروانه بوده است.