در بر همان پاشنه می‌چرخد!

در تابستان بسیاری از تحلیلگران از ضرورت تغییر تفکر اقتصادی حاکم بر دولت سخن می گفتند، پس از آنکه اعلام شد دولت ترمیم می شود این امیدواری پیش آمد که قرار است اندیشه و روح تازه ای در دولت دمیده شود اما با توجه به این اسامی به نظر می رسد دَر بر همان پاشنه می چرخد.