کمیسیون اروپا از شبکه های اجتماعی تعهد گرفت / ۵ قانون مهم که اجرایشان الزامی است

گوگل و شبکه های اجتماعی یک گواهینامه رفتاری را امضا کرده و متعهد شدند با اخبار جعلی به شدت مبارزه کنند. این موضوع تحت نظر…