یک زن روس ۳۰ نفر را کشت و گوشت آن‌ها را خورد

«شوهر این زن بار‌ها شاهد خوردن گوشت انسان توسط همسرش بوده که با ولع آن‌ها را تکه تکه و بعد گاهی خام و گاهی سرخ شده استفاده می‌کرد».